Länsrutiner hjälpmedel

Kronobergs läns kommuner

 

Förord

 

Dessa riktlinjer ersätter det gamla regelverket för kommunerna från 2000. De ersätter inte de lokala regelverk/handböcker som tagits/tas fram för att säkerställa kvalitet och säkerhet i den egna kommunen. De nya anvisningarna på länsnivå syftar främst till att främja rätten till lika vård.

 

I de nya anvisningarna anges inte vem som är förskrivare, eftersom det är verksamhetsansvarig inom den egna kommunen som beslutar detta. Vanligtvis är det dock arbetsterapeuter och sjukgymnaster som genom sin kompetens att bedöma enligt ett behovsinriktat synsätt, och sin rehabiliteringskunskap tillskrivs denna rätt, liksom inom vissa produktområden även sjuksköterskor.

 

Hjälpmedelsförskrivning är en del av den samlade hälso- och sjukvårdsinsatsen och föregås alltid av en behovsanalys och bedömning av vilka insatser brukaren har behov av och den utgår från en helhetssyn med brukarens totala livssituation som utgångspunkt. I textdelen under varje produktgrupp kan därför inledningen ”kan förskrivas” eller motsvarande fogas in.

 

Nedan följer anvisningar inom respektive produktområde, endast för de grupper som idag finns tydligt angivna inom det kommunala ansvaret. Det innebär att sådant som kan hänföras till Landstinget finns att hämta i Landstingets regelverk. 

 

Vidare gäller att lokala variationer i regelverket för de olika kommunerna kan förekomma.

 

 

Växjö 2009-04-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 33 Antidecubitushjälpmedel (Sittdynorynor se även 18 09 42)

Vid behov av anpassat sittande. Produktområdet omfattar även dynor och underlägg till rullstolar

 

04 33 03  Tryckavlastade dynor

Anvisning:

vid behov av tryckavlastning mot specifik kroppsdel eller del av kroppsdel samtidigt som behov av fördelning av tryck över sittytan finns här bör förskrivaren ta hänsyn till eventuell risk för trycksår eller behov av att avlasta sådant

 

04 33 03 Positionerande och tryckavlastande dynor

Anvisning:

vid behov av dyna som genom sin form, material eller anpassning kompenserar eller korrigerar så att funktionellt sittande uppnås i möjligaste mån samtidigt vid behov av fördelning av tryck över sittytan, här bör förskrivaren ta hänsyn till eventuell risk för trycksår eller behov av att avlasta sådant

 

04 33 06 Antidecubitusmadrasser

Anvisning:

grundmadrass förskrivs ej som hjälpmedel. AD-madrass förskrivs i kombination med övriga nödvändiga åtgärder för att förebygga eller behandla trycksår. Används sänggrind, skall hänsyn tas till detta vid bedömningen. Komfortmadrass (ex hålfiber) förskrivs då vårdtagaren vårdas i livets slut eller för att avlasta person som har smärta samt är sängliggande stor del av dygnet och där övriga möjligheter är uttömda. Brukaren skall först dock tillgodose sina behov av bra sängkomfort med en bra grundmadrass

 

 

09 HJÄLPMEDEL FÖR PERSONLIG VÅRD

 

09 06 Kroppsburen skyddsmaterial

 

09 06 03 Huvudskydd

Anvisning:

då det finns risker att skada huvudet vid fall

 

09 06 21 Fot-, häl  och tåskydd

Anvisning:

vid behov att avlasta häl/fot

 

09 06 24 Kroppsskydd

Anvisning:

vid behov av att skydda höften vid fall

 

 

09 09 Hjälpmedel för av- och påklädning

 

09 09 03 Strumppådragare

Anvisning:

vid svårigheter att ta på sig strumpor, pga nedsatt balans, yrsel, smärta och/eller rörelseproblem

 

 

09 12 Hjälpmedel vid toalettbesök

 

09 12 03 Flyttbara toalettstolar, med och utan hjul

Anvisning:

vid behov av anpassat sittande; för att minimera antalet förflyttningar; till person som har stora svårigheter att sitta upprätt

 

09 12 09 Toalettsitsar

 Anvisning:

då brukare pga. tryckkänslighet eller balanssvårighet inte kan sitta på toalettsits av standardmodell

 

09 12 12 Toalettstolsförhöjningar, fristående

09 12 15 Toalettstolsförhöjningar, lösa tillsatser

09 12 18 Toalettstolsförhöjningar, fasta tillsatser

Anvisning:

vid rörelseinskränkning i höft och/eller knäled, balanssvårigheter eller vid svåra ryggbesvär. Fristående och portabla toalettstolsförhöjningar är i första hand till för att lösa tillfälliga behov

 

09 12 21 Toalettsitsar med inbyggd lyftanordning

Anvisning:

vid svåra uppresningsproblem där självständighet vid toalettbesök kan uppnås. Produkten förskrivs endast i ordinärt boende. Hit räknas hjälpmedel som inte kräver fast installation

09 12 24 Armstöd och/ eller ryggstöd som monteras på toaletten

Anvisning:

vid uppresnings-, balans-, och/eller orienteringssvårigheter

 

 

09 33 Hjälpmedel vid tvättning, bad och dusch

 

09 33 03 Bad- och duschstolar (med och utan hjul), badbrädor, pallar, ryggstöd och sitsar

Anvisning:

vid rörelseinskränkning i övre och/eller nedre extremiteten; person med balans och/eller orienteringssvårigheter


09 33 12 Badbritsar, duschbord och skötbord

Anvisning:

till person som ej kan bada eller duscha på annat sätt än liggande

 

 

09 36 Hjälpmedel vid manikyr och pedikyr

 

09 36 03 Nagelborstar

09 36 06 Nagelfilar och nagelplattor

09 36 09 nagelsaxar och nageltänger

Anvisning:

vid helt eller delvis nedsatt arm/handfunktion

 

 

12 HJÄLPMEDEL VID FÖRFLYTTNING

 

12 03 Gånghjälpmedel som hanteras med en arm

 

12 03 03 Stödkäppar

12 03 06 Armbågskryckor

12 03 09 Underarmskryckor (RA-kryckkäppar)

12 03 12 Axillarkryckor (kryckor)

12 03 18 Käppar med sits

Anvisning:

vid nedsatt balans/gångfunktion eller med nedsatt andnings- eller cirkulationsförmåga

 

 

12 06 Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna

 

12 06 03 Gåstativ

12 06 06 Rollatorer

Anvisning:

vid nedsatt balans/gångfunktion eller med nedsatt andnings- eller cirkulationsförmåga och där brukaren är i behov av mer stöd än vad gånghjälpmedel som hanteras med en arm kan ge.

 

12 06 09 Gåstolar Anvisning:vid behov av extra stöd vid förflyttning och som ej kan ges i tillräcklig utsträckning av 12 06 03, 12 06 06 samt 12 06 12

 

12 06 12 Gåbord

Anvisning:

då annat gånghjälpmedel inte ger tillräcklig avlastning, kompensation eller stabilitet. Gäller personer med smärtproblematik, nedsatt styrka och/eller balans i nedre extremiteten samt efter rygg-, knä- eller höftoperation

 

Anmärkning

Hydrauliskt gåbord

Anvisning:

vid nedsatt uppresningsförmåga vilken kan kompenseras genom att brukaren självständigt eller med hjälp från annan person använder gåbordets uppresningsfunktion

 

El-gåbord

Anvisning:

vid omfattande uppresningssvårigheter eller där det finns behov av en kontrollerad uppresning.

 

Ståplatta till gåbord

Anvisning:

kan i förekommande fall förskrivas till brukare som hjälpmedel vid kortare, enstaka förflyttning efter bedömning av sjukgymnast

 

12 07 00 Tillbehör till gånghjälpmedel

Anvisning:

käpphållare och isdubb förskrivs som tillbehör. Försliten doppsko/isdubb kan utgöra säkerhetsrisk för brukaren och byts ut vid behov

 

12 22  Manuellt drivna rullstolar

Förskrivaren skall gå igenom brukarens sittfunktion och körförmåga, möjliggöra anpassat sittande i rullstolen, informera om skötsel av rullstolen samt om övriga lokala anvisningar. Brukaren skall ges instruktion och träningsmöjlighet i aktiv körning. Rullstol som enbart används för yrkesutövning, fritids- eller hobbyverksamhet kan inte förskrivas.

12 22 03 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar

Anvisning:

för brukare som har behov av sådant hjälpmedel för sin förflyttning och som kan/ska köra rullstolen själv

 

12 22 18 manuella vårdarmanövrerade rullstolar

Anvisning:

för brukare som har behov av sådant hjälpmedel för sin förflyttning och som inte kan/ska köra rullstolen själv

 

Anmärkning

Transportrullstol

Anvisning:

då brukare har frekvent behov av sådan, minst 2 ggr/månad

Komfortrullstol

Anvisning:

när behov av bättre komfort och/eller tiltfunktion föreligger

 

Enklare allroundrullstol

Anvisning:

väljs i första hand och då behov av inställbar ryggdel finns, men i övrigt inga specifika inställningar krävs

 

Allroundrullstol

Anvisning: få behov finns av specifika inställningsmöjligheter

Aktivrullstol

Anvisning:

för aktiv brukare som självständigt klarar sådan rullstol samt behov av lätt rullstol för aktivt bruk och ytterligare krav på smidighet föreligger

 

Enhandsdrift

Anvisning:

då rullstolen endast framförs med en hand. Skall föregås av utprovning

 

 

12 31  Hjälpmedel för överflyttning och vändning

 

Förskrivs till person med funktionsnedsättning som med överflyttningshjälpmedel som därmed kan flytta över självständigt eller med hjälp av en eller flera personer

 

12 31 03 Glidbrädor, glidmattor, draglakan och vändningsmattor

Anvisning:

vid nedsatt överflyttnings- eller förflyttningsförmåga

 

12 31 06 Vridplattor

Anvisning:

då brukare kan stödja på sina ben, men inte klarar sidoförflyttningar

 

12 31 09 Fristående lyftbågar

Anvisning:

för att underlätta förflyttningar i säng, ex. högre upp i säng

 

12 31 12 Repstegar

Anvisning:

för att underlätta förflyttningar i säng

 

och 12 31 15 Uppresningsbälten västar

Anvisning:

som stöd och hjälp i olika förflyttnings- och överflyttningssituationer

 

12 31 21 Överflyttningsplattformar

Anvisning:

då brukare kan stödja på sina ben, men inte klarar förflyttning med hjälp av annat hjälpmedel eller inte klarar sidoförflyttningar

 

Anmärkning
Glidlakan(2-,3-, eller 4-vägsglidlakan):

vanligen förskrivs ett glidlakan, men vid inkontinens kan ytterligare glidlakan förskrivas

 

 

12 36  Personlyftar

 

Personlyftar skall besiktigas av behörig personal årligen. Då det gäller lyftselar skall dessa kontrolleras regelbundet (se lokal anvisning). Förskrivaren ansvarar för att kombinationen lyft/lyftsele är godkänd.

 

Personlyft kan förskrivas Behov finns av att minimera antalet förflyttningar p.g.a. smärta eller nedsatt kraft hos vårdtagaren/brukaren. Även om omvårdnadssituationen är tung och komplex kan personlyft inte förskrivas om arbetsterapeut eller sjukgymnast bedömer att annan överflyttningsteknik bättre svarar mot den enskildes behov. Att använda personlyft och lyftsele vid överflyttning av vårdtagare/brukare är ett riskmoment. Den vanligaste orsaken till att risk eller risk för skada uppstår vid personlyftsanvändning är handhavandefel.

 

Kompetens

För att kunna använda personlyft på ett för vårdtagaren säkert sätt skall omvårdnadspersonal eller motsvarande ha fått utbildning av arbetsterapeut eller sjukgymnast. Dessutom skall brukare och personal/anhörig ha erforderlig kunskap om personlyftens funktioner och få adekvat utbildning i varje enskild patientsituation. Personlyft och lyftsele utprovas och ordineras individuellt. Denna utbildning skall fortlöpande repeteras.

 

 

12 36 03 Hjullyftar, med lyftselar och/eller lyftslingor

Anvisning:

vid svåra förflyttningsproblem där förflyttningar inte kan ske på ett tillfredsställande sätt med hjälp av stöd från annan person/personer och/eller överflyttnings-/gånghjälpmedel

 

12 36 04 Mobila stålyftar

Anvisning:

vid mer aktiv förflyttning och/eller någon grad av belastning av benen

 

12 36 12 Stationära lyftar (monterade på/i väggar, golv och/eller tak)

Anvisning:

vid bestående behov av förflyttning i trånga utrymmen eller för att kunna möjliggöra en trygg och säker förflyttning.  Förflyttningsproblemen skall vara bestående. Före montering av taklyftar måste tillstånd inhämtas från fastighetsägaren

 

12 36 15 Stationära lyftar som monteras på eller i andra produkter (badkarslyft)

Anvisning:

förskrivs i syfte att möjliggöra självständighet vid bad och där brukaren tidigare haft för vana att bada

 

15  HJÄLPMEDEL I HUSHÅLLET

 

15 03  Matlagningshjälpmedel

 

15 03 06  Hjälpmedel för att skära och hacka (skärbräda Fix)

Anvisning:

vid gravt nedsatt handfunktion

 

 

18  HJÄLPMEDEL FÖR UTRUSTNING OCH ANPASSNING AV BOSTÄDER OCH ANDRA LOKALER

 

Här avses inte sådana åtgärder eller hjälpmedel som omfattas av bostadsanpassningsbidrag. Ej heller arbetstekniska hjälpmedel, vilka betalas av arbetsgivare, arbetsmarknadsverket eller försäkringskassa

 

18 03 06  Läsbord

Anvisning:

då brukare i huvudsak är sängliggande och hjälpmedlet medför att brukaren blir mer aktiv

 

 

18 09  Sittmöbler och sitsar

 

18 09 03  Stolar

Anvisning:

möjliggöra aktivitet där brukaren av medicinska skäl inte kan stå. Innan arbetsstol kan förskrivas skall det uteslutas att behovet kan tillgodoses med enklare hjälpmedel. Ersätter inte kontorsmöbel. eller annan sittmöbel. Arbetsstolen är inget förflyttningshjälpmedel

Elektriskt höj- och sänkbar arbetsstol kan förskrivas till brukare som inte kan sätta sig/resa sig självständigt utan är i behov av uppresningshjälp eller till brukare med behov av elektrisk broms. Förskrivning skall i första hand ske som korttidsförskrivning på tre månader

 

 

 

 

18 09 06  Pallar och ståstolar

Anvisning:
i postoperativt syfte där man inte kan sitta på vanlig stol och/eller behov av avlastad sittställning där detta inte går att uppnå med arbetsstol. Förskrivning skall i första hand ske som korttidsförskrivning på tre månader I första hand skall pall/pallar som finns i öppna handeln provas.

 

18 09 09 Coxitstolar

Anvisning:
vid rörelseinskränkning i höft- och/eller knäled där vanlig stol eller vanlig stol i kombination med coxitkudde inte räcker till. Förskrivning skall i första hand ske som korttidsförskrivning på tre månader

 

18 09 Dynor och underlägg (Sittdynor se även 04 33 03)

 

18 09 42  Dynor för korttidssittande

Vid behov av anpassat sittande. Produktområdet omfattar även dynor och underlägg till rullstolar

 

18 09 42 Tryckfördelande dynor

Anvisning:

vid behov av tryckfördelning över sittytan

 

18 09 42 Positionerande och tryckfördelande dynor

Anvisning:

vid behov av dyna som genom sin form, material eller anpassning kompenserar eller korrigerar så att funktionellt sittande uppnås i möjligaste mån samtidigt vid behov av fördelning av tryck över sittytan

 

18 09 42  Förhöjande dynor

Anvisning:

för att möjliggöra för person med funktionshinder att kunna sitta, sätta sig och/eller resa sig.

 

18 09 45  Ryggkuddar och ryggdynor

Anvisning:

för att korrigera sittställning

      

                                                    

18 12  Sängar

 

Säng kan inte förskrivas om möjlighet finns att anpassa den egna sängen med sängryggstöd, sängklossar mm. Grundmadrass ingår ej som kostnadsfritt hjälpmedel. Säng kan heller ej ersätta bristfällig eller dålig sovplats.

 

18 12 10 Sängar och lösa sängbottnar, motoriserat reglerbara

Anvisning:

förskrivs till brukare som genom förskrivningen av reglerbar säng blir helt/delvis självständig och/eller som vårdsäng då brukare vårdas i sängen

 

18 12 12 Sänglyftar

Anvisning:

till brukarens egen säng, om den bedöms lämplig och brukaren endast är i behov av höj- och sänkfunktion för att bli så självständig som möjligt. Privata sängar med befintlig motor på undersidan kompletteras ej med sänglyft. Vid behov av sänglyft byts i sådana fall hela sängen till vårdsäng

 

18 12 18 Madrasser (se även 04 33 06)

 

 

 

 

 

 

18 12 24 Ställbara rygg- och benstöd

Anvisning:

vid nedsatt förmåga att förflytta sig i/ur sängen och/eller för att av medicinska skäl, smärta, nedsatt kraft eller rörelseinskränkning har svårt att tillgodose en varierad ställning i sängen eller resa sig från liggande till sittande. Brukaren ska själv kunna reglera elektriskt ställbart ryggstöd

 

Anmärkning

Tillbehör till säng; sänggrind; lyftbåge; stöd- och vändhandtag; uppresningsstöd

Då sänggrind förskrivs som skyddsåtgärd, se dokument för gällande rutiner i varje kommun. Lyftbåge kan förskrivas för att underlätta förflyttningar i säng. Stöd- och vändhandtag kan förskrivas för att underlätta förflyttningar i samt i/ur säng. Uppresningsstöd kan förskrivas för att underlätta förflyttningar i/ur säng. De olika tillbehören har max.belastningsvikt ≠ max. brukarvikt.

 

 

 

18 15 Höjdställbara tillsatser till möbler

 

18 15 03 Förhöjningsklotsar och förhöjningsben

Anvisning:

vid behov av högre säng, fåtölj etc. Till privata sängar med medar förskrivs ej förhöjningsklotsar utan att riskanalys görs

 

 

18 18  Stödanordningar

 

18 18 06 Stödhandtag

Anvisning:

För att underlätta vid förflyttningar. I produktgruppen ingår ex. stödstång som monteras mellan golv och tak, repstege mm.

 

 

18 30 Hjälpmedel för förflyttning i vertikal ledd

 

18 30 12 Trappklättrare

Anvisning:

bostadsanpassning för att möjliggöra en självständig förflyttning i trappa skall vara utesluten. Trappklättraren får förskrivas på högst sex månader, men kan förlängas ytterligare sex månader om ett kortsiktigt behov föreligger

 

18 30 15 Portabla ramper

Anvisning:

löstagbar/bärbar ramp till tröskel eller trappa/trappsteg kan förskrivas vid tillfälligt behov i avvaktan på/istället för bostadsanpassning. Sådan ramp kan också förskrivas till brukare som regelbundet hälsar på närstående som i eller nära anslutning till bostad har hinder som kan elimineras med ovanstående typ av ramp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 HJÄLPMEDEL FÖR KOMMUNIKATION, INFORMATION OCH VARSEBLIVNING

 

22 27 Varseblivningshjälpmedel

 

22 27 18 Personliga trygghets- och nödlarm

Anvisning:

då brukare inte vid behov kan påkalla uppmärksamhet från anhöriga och/eller personal

 

22 27 18 Anfallslarm för epileptiker

Anvisning:

av medicinska skäl, för att ge säkerhet för brukaren och skall ej ersätta personal. Skall föregås av noggrann bedömning av brukarens behov, produktval etc.

 

22 27 24 System för övervakning och/eller positionering

Anvisning:

då brukare har nedsatt beslutsförmåga och/eller har svårigheter att påkalla uppmärksamhet. Här finns särskilda rutiner definierade i respektive kommun

 

Regionförbundet Södra Småland