Kommunicera, förstå och minnas.

Att kommunicera

Att ha en funktionsnedsättning inom området kommunikation kan innebära att man inte kan tala, att man inte kan förstå vad andra säger eller att man inte kan läsa eller skriva.  Att inte ha något tal innebär däremot inte att man inte har något språk eller inte har något att säga. Man kan kommunicera på andra sätt än att tala.  

För att kompensera talet kan man använda olika typer av hjälpmedel.  Exempel på hjälpmedel för kommunikation är speciella datorprogram, talsyntes som läser upp talet i datorn eller talapparat som läser upp inspelade fraser. Ibland är det ett enklare hjälpmedel som löser problemen som t.ex. bokstavs- eller symboltavlor.

Hur får jag hjälpmedel för kommunikation?

De flesta kommunikationshjälpmedel förskrivs av logoped eller arbetsterapeut.

Har du sedan tidigare kontakt med Barn- och Ungdomshabiliteringen eller Vuxenhabiliteringen kan du vända dig dit.

Har du en kontakt med logoped inom någon annan verksamhet kan du be om hjälp där.

Du kan också kontakta distriktsarbetsterapeuten i din kommun för att få hjälp.

Att förstå

Kognition är ett sammanfattande ord för vår förmåga att lära, tänka och bearbeta information i hjärnan. Att ha en kognitiv funktionsnedsättning kan innebära att man har svårigheter med att minnas, att orientera sig, att lösa problem eller att ha en begränsad språklig förmåga.

Orsaker kan vara utvecklingsstörning, hjärnskador, demens eller neuropsyktiatriska funktionsnedsättningar som t.ex. autism, AD/HD, Asperbergers syndrom, demens och psykiska funktiosnedsättningar.

För att kompensera kognitiva funktionsnedsättningar finns en mängd olika hjälpmedel. Exempel på sådana hjälpmedel är olika typer av klockor, datorprogram, elektroniska almanackor, minneshjälpmedel och olika typer av bilder och scheman. Syftet med hjälpmedlen är att personen det berör blir mer självständig och kan klara sig bättre i sin vardag.

Ibland kan det räcka med att förändra miljön för att vardagen ska fungera bättre.

Hur får jag hjälpmedel för kognition?

Har du sedan tidigare kontakt med Landstingets Barn- och Ungdomshabilitering eller Vuxenhabilitering kan du vända dig dit.

Du kan också be din distriktsarbetsterapeut i din kommun att hjälpa till eller kontakta Landstinget hjälpmedelscentral.

Regionförbundet Södra Småland